Leverandørdatabasen

FAQ

FAQ: 

Hva er Leverandørdatabasen?

Leverandørdatabasen er en sammenstilling av leverandører som leverer varer og tjenester til Kommune-Norge. Kommunal Rapport har samlet inn data om nesten alle leverandørene til Kommune-Norge for regnskapsårene 2012, 2013, 2014 og 2015.

Dataene er samlet i det vi kaller Leverandørdatabasen som er tilgjengelig som et abonnementsprodukt på denne nettsiden du nå besøker. Databasen gir oversikt over hvilke kommuner som har kjøpt tjenester, hvem de har kjøpt fra og for hvor mye. Databasen gir også oversikt over hvilke bransjer og sektorer de enkelte leverandørene tilhører.

Du kan søke i databasen gratis og få servert en kortversjon av leverandørens kundeforhold. Blant annet over antall kunder og totalbeløp. Ønsker du å vite mer, blant annet hvilke kommuner og fylker og hvor mye hver av disse betaler må du logge deg inn. For å logge inn trenger du et abonnoment. Og det kan du bestille her.

Hvordan får jeg tilgang?

Vi har to produkter som tar utgangspunkt i Leverandørdatabasen.

Leverandørdatabasen – nettilgang
Vårt billigste alternativ. Kjøp tilgang til nettsiden og få tilgang til alle leverandørene, kommunene, fylkene og bransjene fra 2012 og frem til i dag. Alle data er på bransjenivå.

Leverandørdatabasen – komplett
Vårt dyreste alternativ. I tillegg til nettsiden får kunden en full databasedump i CSV-format slik at kunden kan koble alle dataene opp mot egne data. I tillegg får kunden fra og med 2015-regnskapet også data på KOSTRA-nivå. Dette er data på et betydelig presisjonsnivå når det kommer til å indentifisere hvile tjenesteområde den enkelte leverandør har levert til. Begge produktene baserer seg på årsabonnement.

Ta kontakt for et pristilbud.

Hvor kommer dataene fra?

Alle data er hentet fra kommunenes reskontrooversikter av Kommunal Rapport sine journalister. De aller fleste kommuner har egne oppsett som ikke lar seg koblets sammen uten datavask. Kommunal Rapport sine journalister bruker derfor svært mye tid på å gjøre dataene sammenlignbare. Når dataene fra kommunen er vasket kobles de opp mot virksomhetsdata fra Enhetsregisteret. På den måten får vi bedre og mer utfyllende og oppdatert informasjon om den enkelte leverandør. Enhetsregisteret fra Brønnøysund har vi tilgang til via et API gitt under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). (https://no.wikipedia.org/wiki/NLOD)

Hvorfor har Kommunal Rapport en slik database?

Hvilke leverandører som leverer til hvilke kommuner er vesentlig informasjon i vårt uoversiktlige samfunn. Leverandørdatabasen gir et svært viktig innsyn i hvordan Kommune-Norge forvalter sine penger. Det er vanskelig for en borger eller politiker å få informasjon som er kvalitetssikret av uavhengige. Samtidig er det blant pressens oppgaver å bidra til det levende demokratiet samt gjøre kjent hva våre felles penger blir brukt til, blant annet for å motvirke nepotisme og korrupsjon. Leverandørdatabasen gir mulighet til å stille spørsmål rundt kommunenes disponeringer samt gi brukeren en solid oversikt hvem som er hvem og hvilke kommuner de leverer til.

Hva er de største svakhetene med databasen?

Dataene er levert av kommunene selv. Dersom kommunen har registret feil organisasjonsnummer eller feil beløp på sine leverandører er dette noe vi ikke klarer å fange opp i et så stort datasett såfremt ikke feilene er betydelige.

Datasett fra kommuner som oppgir at tallene er inkl. mva. er korrigert ved at 1/5-del av beløpene utbetalt til leverandører registrert i momsregisteret, er trukket fra. Databasen som er tilgjengelig på nett viser dermed nettobeløp.

Kommunenes regnskapssystemer har vist seg å generere feil når det gjelder utbetaling av enkelte tilskudd. For å fjerne flest mulige av disse feilene, er transaksjoner fra samtlige leverandører registrert i frivillighetsregisteret og på bransjen barnehager, fjernet fra databasen.

Enkelte kommuner har ikke utlevert data i det hele tatt. Leverandørdatabasen inneholder data fra til sammen 352 kommuner og alle fylker for 2015. Kommunene dekker dermed 92,8 prosent av befolkningen og 91,9 prosent av kommuneøkonomien for dette året. Det varierer imidlertid hvilke kommuner som leverer i hvilke år så noe avvik må påregnes.

Oversikten er kun rangert etter omsetning til enkeltselskap. Flere av leverandørene har eierstrukturer hvor flere selskap inngår i et konsern. Disse eierstrukturene vises ikke i databasen.

Kommunene fører enkelte områder forskjellig i sine regnskap. Et eksempel er pensjon. Om kommunen bruker en uavhengig pensjonsleverandør føres gjerne hele den samlete pensjonspremien i oversikten. For kommuner med eget selskap eller egen pensjonskasse er innbetalingen i oversikten delvis fratrukket belastning av premiefond, mens i andre tilfeller er det bare deler av premien som er omfattet. Kommunekassene skal derfor trolig ligge betydelig høyere for å være sammenliknbare med for eksempel KLP eller de private selskapene. Dette er forskjeller vi ikke får korrigert for.

Hvilke kommuneinndeling bruker dere i databasen?

Vi har valgt å gruppere kommuner etter innbyggerstørrelse. Dette fordi kommuner av omtrent lik størrelse deler mange av de samme utfordringene og har mange av de samme behovene. Alle fylkene er plasser i en og samme gruppe.

Kommunegrupper
Antall i gruppen

 
 

Under 2.000
94

2.000-4.999
131

5.000-9.999
89

10.000-19.999
59

20.000-49.999
40

50.000-99.999
10

Basert på data fra 2014

 

Er alle data dere får fra kommunen med?

Nei. Som nevnt i spørsmålet om databasens svakheter har vi fjernet leverandører registrert i frivillighetsregisteret og på bransjen barnehager. Dette på grunn av potensielle store feilkilder i datamaterialet. Samtlige leverandører som har fakturert for mindre enn 1.000 kr pr. kommune pr. år er fjernet fra databasen. Dette fordi beløpet under dette er så små at det blir uvesentlig i den store sammenhengen.

Hvor mye inneholder databasen?

Nedenfor får du en viss anelse om dataomfanget som ligger i databasen.

2015
Kommuner: 352 kommuner og alle fylkeskommuner
Leverandører: Over 95.000
Omsetning: 130 milliarder

2014
Kommuner: 375 kommuner og alle fylkeskommuner
Leverandører: Over 94.000
Omsetning: 126,9 milliarder

2013
Kommuner: 345 kommuner og alle fylkeskommuner
Leverandører: Over 88.000
Omsetning: 112,9 milliarder

2012
Kommuner: 327 kommuner og 16 fylkeskommuner
Leverandører: Over 80.000
Omsetning: 99,9 milliarder

Kan jeg bruke dataene til hva jeg vil?

Innholdet på dette nettstedet tilhører Kommunal Rapport AS. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen relevant lovgivning er ikke tillatt. Uten direkte avtale med Kommunal Rapport AS er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring forbudt. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Hva er abonnementsvilkårene?

1. Generelt
Et abonnement er en avtale mellom kunden og Kommunal Rapport som gir bruksrett til produktet. Når kunden har akseptert og godkjent vilkårene kan kunden ta produktet i bruk.
Denne avtalen gjelder fra det tidspunkt kunden aksepterer vilkårene og gis tilgang til produktet ved hjelp av tilgangskode (brukernavn og passord). Tilgang til produktet gis ved tegning av abonnement.
Avtalen gjelder inntil den skriftlig (epost/brev) blir sagt opp av kunden. Avtalen kan også sies opp av Kommunal Rapport dersom avtalen misligholdes, for eksempel ved manglende betaling. Ved oppsigelse av abonnement opphører alle rettigheter og plikter i henhold til disse abonnementsvilkårene.

2. Fakturering, betaling
Første gangs abonnementsavgift innbetales umiddelbart etter opprettelse av abonnementet og gjelder for ett år. Abonnementsavgiften faktureres deretter årlig. Innbetalt årsabonnementsavgift tilbakebetales ikke ved oppsigelse eller reduksjon i antall brukere i inneværende periode.
Kommunal Rapport har rett til å endre abonnements- og lisenspriser i henhold til generell prisstigning eller etter skriftlig varsel.

3. Fornyelse, varsel om fakturering
Abonnementet blir automatisk fornyet hvert år med mindre det skriftlig (epost/brev), og innen årsfakturering, blir sagt opp av kunden. Omlag en måned før fakturering blir kunden varslet om fakturering per epost/brev. Kunden må innen en gitt frist gi beskjed om eventuell oppsigelse og andre endringer i abonnementet. Etter at faktura er sendt, er abonnementet blitt fornyet for ett år og må betales av kunden. Etter en purring og ytterligere ett varsel, blir alt utestående sendt til inkasso.
Det er kundens ansvar å gi Kommunal Rapport beskjed om endringer i postadresse, e-postadresse og ved bytte av kontaktperson.

4. Bruksrett
Et abonnement tegnes som en virksomhetslisens der kunden melder inn til Kommunal Rapport hvem som skal ha tilgang fra virksomheten.
Den enkelte brukers konto er personlig og skal knyttes til brukerens reelle e-postadresse, fortrinnsvis med virksomhetens adresse. Det er ikke tillatt å videreselge, gi bort eller spre sin tilgangskode. Samme tilgangskode skal ikke benyttes av flere brukere.

5. Opphavsrett
Alle produkter i Kommunebarometeret er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Kommunal Rapport er enhver eksemplarframstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning den er hjemlet i lov. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Hvordan bruker jeg Cross Promotion linken?

Dersom du har tilgang til Cross Promotion linker vil du kunne publisere tabeller og data fra leverandørdatabasen på din egen side.

Linken gir i seg selv tilgang til det elementet i søket du har gjort. For at du skal kunne legge denne informasjonen inn på din egen side må du pakke den inn i en såkallt iframe. Det gjør du ved å bruke koden under som utgangspunkt og bytte ut Cross Promotion linken:

<iframe 
src="http://www.leverandørdatabasen.no/cross_promotion_municipal_council_piechart/municipal_council_piechart?var1=627&amp;var2=2015&amp;var3=R%C3%B8yken" 
width="100%" 
scrolling="no" 
style="overflow:hidden; height:1000px;">
</iframe>

src er Cross promotion linken du vil vise. Bytt ut koden mellom anførselstegnene med den tabellen du ønsker å vise.
width kan du la stå til 100% med mindre du ønsker a styre bredden av det som vises.
scrolling er for å fjerne scroll bars i gamle browsere.
height må du tilpasse høyden på innholdet. Ulike tabeller vil ha ulik høyde. I eksempelet er det satt 1000px (px = piksler) som fungerer bra for visningen av kommunestyrerepresentanter. Prøv deg frem for å finne riktig høyde for det innholdet du ønsker å vise.